انجمن دوستی ایران ورومانی برای برگزاری با شکوه جشن نوروزی(سال1397) بزرگ ایرانیان  مقیم در رومانی اقدام به هماهنگی اعزام گروه  موسیقی مقامی سنتی با گروه  تنبورنوازان کیهان وشانازی نمود.