هیأت مدیره  

 

 

آقای علی اکبر فرازی
رئیس هیات مدیره


 

 

آقای دکتر داریوش سرداری
نایب رییس هیات مدیره


 

 

آقای دکترحسینعلی رحیمی

عضو هیأت مدیره ومدیرعامل

 

 

آقای سعید مرادی
عضو هیات مدیره وخزانه ار


 

 

آقای دکتر محمد تمدن
عضو هیات مدیره