کمیته اجتماعی – ارتباطات

مسئول کمیته

 آقای دکتر محمد تمدن

 

وظایف و اهداف کمیته اجتماعی – ارتباطات:

۱- تلاش در جهت توسعه روابط از طریق ایجاد ارتباط بین شخصیت های برجسته دو کشور؛

۲- ایجاد زمینۀ تشویق رسانه های جمعی برای تهیه مقالات و برنامه های سمعی، بصری از تحولات و رویدادهای مختلف دو کشور؛

۳- اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای رسانه ای موجود برای شناساندن و معرفی دو کشور برابر قوانین و مقررات؛

۴- ایجاد ارتباط متقابل میان سازمانهای مردم نهاد (NGO) دو کشور پس از تأیید وزارت کشور و وزارت امورخارجه و با رعایت قوانین و مقررات کشور؛

۵- تلاش و اقدام برای اطلاع رسانی صحیح در جهت خنثی سازی اخبار و گزارشهای نادرست علیه ج.ا.ا؛

۶- تلاش و کوشش در جهت توسعه مطلوب ارتباطات اجتماعی میان دو کشور؛

۷- همکاری و ارتباط لازم با دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور برای تحقق اهداف فوق.