کمیته اقتصادی – بازرگانی

مسئول کمیته

آقای علی اکبر فرازی


وظایف و اهداف کمیته اقتصادی – بازرگانی:

 ۱- تشکیل گردهمایی و همایش های توسعه روابط صنعتی، تجاری بین دو کشور؛

 ۲- کمک به برگزاری نمایشگاههای صنعتی، تجاری بین دو کشور؛

 ۳- تلاش و کوشش در جهت تسهیل در توسعه روابط بازرگانی و صنعتی دو کشور از طریق ایجاد ارتباط بین تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع دو کشور؛

 ۴- فراهم نمودن و انتشار اطلاعات مورد نیاز بازرگانان، صاحبان صنایع و اتاق های بازرگانی دو کشور؛

 ۵- تلاش و فعالیت در جهت توسعه مطلوب و متوازن روابط اقتصادی دو کشور؛

 ۶- همکاری با دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط در دو کشور برای تحقق اهداف فوق.