کمیته علمی- فنی

 

مسئول کمیته

آقای دکتر داریوش سرداری    


 

وظایف واهداف کمیته علمی- فنی :

۱- تلاش در جهت برقراری مبادله هیأت هایی از دانشمندان، اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان دو کشور؛

۲- برگزاری همایش ها در جهت تبادل نظر میان اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاههای دو کشور؛

۳- کمک به ترجمه و تألیف کتب علمی، آموزشی، پژوهشی در راستای گسترش روابط علمی دو کشور؛

۴- کمک به تبادل متقابل اطلاعات مربوطه به انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی علمی دو کشور؛

۵- شناسایی و معرفی شخصیتهای علمی و مؤسسات علمی پژوهشی دو کشور؛

۶- مبادله کتاب، مطبوعات و مجلات علمی، پژوهشی دو کشور؛

۷- تلاش در جهت حل مشکلات علمی، تحقیقی، پژوهشی، محققان و پژوهشگران دو کشور از طریق ایجاد ارتباط بین مراکز علمی پژوهشی دو کشور؛

۸- اقدام و فعالیت در جهت ایجاد زمینه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان دو کشور و کمک به برگزاری دوره های کار آموزی؛

۹- همکاری و ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق.